В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Тауакелов Чингис Айдаргазиевич
Аға оқытушысы Лауазымы
Химия мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі Ғылыми дәрежесі
chingiz_kspi@bk.ru Электрондық пошта
Білімі
 • 2015 ж. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институт – 5В011200 – «Химия»
 • 2017 ж .Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті – 6М011200 – «Химия»
Оқытатын пәнері
 • Аналитикалық химия
 • Химияд еңбек қорғау
 • Инклюзтивті білім беру аясында ерекше оқытуды қажет ететін балаларды химияға оқытудың арнайы әдістемесі
 • Химиялық технология негіздері
Ғылыми және әдістемелік басылымдары (соңғы 3 жылда)
 • Пауль, Л.Ю, Разуваева, М.В, Тауакелов, Ч.А. «Креативные задания для полиязычных студентов» Вестник КГПИ. №1 (49)
 • Тaуaкелов Ч. A., Аубаева Н.А., Кусепова Л.А. «Мектеп пен жоғaры оқу орындaры caбaқтacтығы негізінде оқушылaрдың химия пәніне деген тaнымдық қызығушылығын қaлыптacтыру», «Шоқан оқулары - 21» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Қазақстан, Көкшетау, 2017. Т.4. – 429 б.
 • Ч. А. Тауакелов, Н.А. Аубаев, А.Г. Кыдыр, Л.А. Кусепова, к.х.н., доцент «Роль современных технологий преподавания для повышения педагогической квалификации», «Сейфуллин оқулары– 13: дәстүрлерді сақтай отырып, болашақты құру» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары, - 2017. - Т.І, Ч.6. - С.93-94
 • Жұмағалиева Б.М., Тауакелов Ч.А. «Сандық анализ» пәнін оқытуда үш тілді қатар қолдану әдістемесі, БҚМУ Хабаршы №4-2018ж, - С. 410-417
 • Таурбаева Г.У., Тауакелов Ч.А. «Некоторые подходы к реализации принципа спиральности в обучении химии»//Материалы международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения к 80-летию КГПУ им. У.Султангазина «Актуальные проблемы повышения качества образовательной практики», 2019 – 818-821 с.
Біліктілікті арттыру
 • «Development of the pedagogical skills and English level improvement» мастер-класына қатысу, қазан 2018, ҚМПИ;
 • «General English Course» курсын сәтті өтіп «Pre-Intermediate» сертификатын алды. Жалпы сағат саны – 90. Қыркүйек, 2017-Мамыр, 2018, ҚМПИ;
 • «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар»(240 сағат), АО НЦПК «ӨРЛЕУ», 23.06.2018, Қостанай қ.;
 • «English Summer School» курсына қатысты. Жалпы сағат саны – 90. Маусым-2018, ҚМПИ;
 • ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын ЖОО ПОҚ оқыту бағдарламасы бойынша 232 академиялық сағат көлеміндегі курсты аяқтады, 30.11.2018 ж., Астана қ.;